Ngữ Pháp English 11 Unit 13

 

CLEFT SENTENCES ( CÂU CHẺ)

Trong tiếng Việt mình khi muốn nhấn mạnh một yếu tố nào đó trong câu ta thường nói “đây chính là”

Ví dụ:

Câu bình thường:

Người đàn ông đã giết con hổ.

Khi muốn nhấn mạnh người đã giết con hổ ta nói:

Đây chính là người đã giết con hổ.

Còn muốn nhấn mạnh con hổ ta nói:

Đây chính là con hổ mà người đàn ông đã giết.

Trong tiếng Anh để muốn nhấn mạnh như vậy người ta dùng cấu trúc cleft sentences ( câu chẻ) . Thuật ngữ “câu chẻ” có lẽ xuất phát từ hình tượng “chẻ” câu ra để chen các cụm từ khác vào để nhấn mạnh. Có hai hình thức dùng câu chẻ để nhấn mạnh:

Dùng mệnh đề quan hệ

Ví dụ:

Câu thường:

Tom killed the tiger. ( Tom đã giết con hổ)

Câu nhấn mạnh Tom:

The person who killed the tiger was Tom ( người mà đã giết con hổ chính là Tom )

Câu nhấn mạnh con hổ:

The animal that Tom killed was the tiger.( con vật mà Tom giết chính là con hổ )

– Dùng cấu trúc It is/was …….that/who/when

Ví dụ: cũng trong câu trên :

It was Tom who killed the tiger

It was the tiger that Tom killed.

Nếu muốn nhấn mạnh cụm từ nào thì các em chỉ viết đem cụm đó đặt giữa It was/isvà who/that/when, các yếu tố khác giữ nguyên

Nếu là quá khứ thì các em dùng was, hiện tại dùng is,cụm nhấn mạnh là thời gian thì dùng when, người dùng who, còn that thì dùng cho mọi đối tượng.

Ví dụ:

Câu thường:

I bought the book in the shop near my school.

=> It was the book that I bought in the shop near my school.

I bought the book in the shop near my school.

=> It was in the shop near my school that I bought the book.

=> It was the shop near my school where I bought the book.

I bought the book in the shop near my school.

=> It was I that /who bought the book in the shop near my school.

= = => Chương trình của Bộ lẫn Oxford, Cambridge sau này chỉ dùng THAT mà thôi… nhưng cũng cần coi và hiểu khi nào thì dùng WHO, WHOM, WHICH để thay thế…

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s